STRONA GŁÓWNA STATUT ZNP ZARZAD OKRĘGU ODDZIAŁY SEKCJA PAiO SEKCJA EiR OUPiS DRUKI

USTAWA o związkach zawodowych

USTAWA Karta Nauczyciela

USTAWA o systemie oświaty

USTAWA - KODEKS PRACY

USTAWA o pracownikach samorządowych

USTAWA o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

USTAWA o Społecznej Inspekcji Pracy

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.


ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli...

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z dnia 27 marca 2009r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.


UCHWAŁA ZARZADU GŁÓWNEGO ZNP z dnia 27.03.2007 r.
w sprawie systemu preferencji dla członków ZNP

Powrót do strony głównej